• darkblurbg

 

Artikel 1 - Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Theeven Juristen & Belastingadviseurs. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Theeven Juristen & Belastingadviseurs en worden uitsluitend door Theeven Juristen & Belastingadviseurs uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Klant is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Theeven Juristen & Belastingadviseurs uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door Klant aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Theeven Juristen & Belastingadviseurs vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs tot het verrichten van Werkzaamheden door Theeven Juristen & Belastingadviseurs ten behoeve van Klant, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Theeven Juristen & Belastingadviseurs zich verbindt c.q. zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Klant, alsmede op alle daaruit voor Theeven Juristen & Belastingadviseurs voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt door Theeven Juristen & Belastingadviseurs uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht c.q. Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3 - Aanvang en duur van de Overeenkomst

 1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Klant ondertekende opdrachtbevestiging door Theeven Juristen & Belastingadviseurs retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdracht­nemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 - Gegevens Opdrachtgever

 1. Klant is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Theeven Juristen & Belastingadviseurs overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Theeven Juristen & Belastingadviseurs te stellen.
 2. Theeven Juristen & Belastingadviseurs heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Klant is gehouden Theeven Juristen & Belastingadviseurs onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Klant.
 6. Indien en voor zover Klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder Artikel 8, aan deze geretourneerd.

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst

 1. Theeven Juristen & Belastingadviseurs bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Theeven Juristen & Belastingadviseurs zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Theeven Juristen & Belastingadviseurs zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Theeven Juristen & Belastingadviseurs kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Theeven Juristen & Belastingadviseurs heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten verrichten door een door Theeven Juristen & Belastingadviseurs aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Theeven Juristen & Belastingadviseurs wenselijk is.
 4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Klant welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Theeven Juristen & Belastingadviseurs en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs overeengekomen is.

Artikel 6 - Intellectuele eigendom

 1. Theeven Juristen & Belastingadviseurs behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is Klant niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Theeven Juristen & Belastingadviseurs. Klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 - Honorarium

 1. Theeven Juristen & Belastingadviseurs heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Klant een door Theeven Juristen & Belastingadviseurs in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Klant betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
 2. Het honorarium van Theeven Juristen & Belastingadviseurs is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
 3. Het honorarium van Theeven Juristen & Belastingadviseurs kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Theeven Juristen & Belastingadviseurs gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Theeven Juristen & Belastingadviseurs Werkzaamheden ten behoeve van Klant zijn verricht.
 4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Theeven Juristen & Belastingadviseurs ge­rechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Klant alsdan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Theeven Juristen & Belastingadviseurs gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van Theeven Juristen & Belastingadviseurs, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Klant in rekening gebracht.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Klant dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, in Euro, ten kantore van Theeven Juristen & Belastingadviseurs of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Theeven Juristen & Belastingadviseurs, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Theeven Juristen & Belastingadviseurs.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Theeven Juristen & Belastingadviseurs daartoe aanleiding geeft, is Theeven Juristen & Belastingadviseurs gerechtigd van Klant te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Theeven Juristen & Belastingadviseurs te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Theeven Juristen & Belastingadviseurs gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Indien Klant niet alle facturen aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs (tijdig) heeft voldaan heeft Theeven Juristen & Belastingadviseurs het recht om alle (originele) informatie van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

Artikel 9 - Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens voor zover Theeven Juristen & Belastingadviseurs te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaalde honorarium.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Klant in verband met de reclame.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Theeven Juristen & Belastingadviseurs is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op een maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Klant. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 5.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen -gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan- reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 2. Theeven Juristen & Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor:
  - bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Klant aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant;
  - bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Theeven Juristen & Belastingadviseurs ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Theeven Juristen & Belastingadviseurs daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Theeven Juristen & Belastingadviseurs verbon­den organisatie;
  - Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Klant.
 3. Theeven Juristen & Belastingadviseurs heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 4. Theeven Juristen & Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Klant, Theeven Juristen & Belastingadviseurs of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs op verzoek van Klant door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Klant als Theeven Juristen & Belastingadviseurs zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 5. Klant vrijwaart Theeven Juristen & Belastingadviseurs tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Theeven Juristen & Belastingadviseurs, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Klant vrijwaart Theeven Juristen & Belastingadviseurs in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Theeven Juristen & Belastingadviseurs. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Klant vrijwaart Theeven Juristen & Belastingadviseurs tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Theeven Juristen & Belastingadviseurs op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Theeven Juristen & Belastingadviseurs in de uitoefening van de opdracht van Klant of derden heeft ontvangen.

Artikel 11 - Wet bescherming Persoonsgegevens

 1. In het kader van een opdracht verstrekt door Klant aan Theeven Juristen & Belastingadviseurs of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Theeven Juristen & Belastingadviseurs kan Theeven Juristen & Belastingadviseurs persoonsgegevens betreffende Klant en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Klant verwerken.
 2. In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Klant alsmede in verband met het kunnen benaderen van Klant en/of personen werkzaam bij/voor Klant met informatie en met diensten van Theeven Juristen & Belastingadviseurs en derden, kan Theeven Juristen & Belastingadviseurs persoonsgegevens verwerken.
 3. Verwerking van persoonsgegevens door Theeven Juristen & Belastingadviseurs in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform vigerende privacy wet- en regelgeving.
 4. Op Klant rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Klant vrijwaart Theeven Juristen & Belastingadviseurs  tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Klant. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Theeven Juristen & Belastingadviseurs in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 Artikel 12 - Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde ook jegens Theeven Juristen & Belastingadviseurs verband met het verrichten van Werkzaamheden door Theeven Juristen & Belastingadviseurs, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 - Opschortingsrecht

 1. Theeven Juristen & Belastingadviseurs heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Klant of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan.

Artikel 14 -  Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Klant en Theeven Juristen & Belastingadviseurs waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Theeven Juristen & Belastingadviseurs gevestigd is.